Algemene voorwaarden

Op alle communicatie, opdrachten en handelingen van Eeuwige Roos B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Eeuwige Roos B.V. van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63.31.37.15.

Download Algemene voorwaarden Eeuwige Roos

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Eeuwige roos BV: (ER) Van met bijbehorende showroom (gevestigd te Aalsmeer) , Website www.eeuwigeroos.com

b. A.V. : deze algemene voorwaarden.

c. Wederpartij: degene met wie ER een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie ER in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze A.V. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van ER de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Afwijkende voorwaarden binden ER slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen in dat ene incidentele geval.

3. In geval van strijd tussen A.V. en de overeengekomen voorwaarden van de Wederpartij, zullen bij uitsluiting de A.V. van de ER bekrachtigd zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van ER zijn vrijblijvend, tenzij ander vermeld.

2. ER kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Samenstelling, eigenschappen en dergelijke

1. Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, waterbestendigheid, chemische bestendigheid, en dergelijke die door ER zijn verstrekt, berusten op door ER van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. ER aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt ER zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de vervaardiging belast is.

2. De op de monsters aanwezige afwerking en kleur is geen enkele garantie van een identieke afwerking of kleur op het door ER te leveren product. Afwijkingen welke voor een dergelijke afwerking of kleur normaal zijn moeten worden aanvaard. Zoals kleurafwijking dmv een nieuw verfbad of structuurafwijking bij een nieuwe productie-eenheid.

3. ER behoudt zich het recht voor om productverandering die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

Artikel 5. websites, brochures, catalogi en dergelijke

1. Producten worden geleverd zonder de op de websites en in de brochure, catalogi en dergelijke afgebeelde inrichtingsmaterialen.

2. Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding op de websites en in de brochure of catalogus.

Artikel 6. Termijnen

1.Termijnen en tijdsbepalingen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn voor ER vrijblijvend, behoudens voor zover uit de formulering het tegendeel volgt, en voor de wederpartij bindend.

Artikel 7. Prijzen en betaling bestellingen via websites

1. Door ER opgegeven prijzen zijn exclusief BTW met apart opgegeven de BTW en eventuele kosten voor transport.

2. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en kosten van materiaal, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel totstandkoming van de overeenkomst.

3. Eeuwige Roos BV /Special Glass Design is te allen tijde gerechtigd de prijs van het vorige lid van dit artikel zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de levering enige verhoging optreedt van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, ongeacht of dat het gevolg is van bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden.

4. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij – koper- bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden, mits zij zulks schriftelijk doet binnen zeven dagen nadat ER haar van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

5. ER zal de prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd schriftelijk ter kennis stellen van de wederpartij. De betaling van een meerprijs op grond van dit artikel geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk tegelijk met de laatste termijn daarvan.

6. Onder prijsverhogende factoren waarvan ER gerechtigd is die door te berekenen aan de opdrachtgever, vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van ER welke door die toeleverancier aan ER worden doorberekend.

7. Bij een bestelling van glasurnen of andere producten van onze websites dient de wederpartij binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 8. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komst eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door ER.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig nadat ER dat schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij daartegen schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt binnen 8 dagen.

3. Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door ER. Een door ER verzonden factuur of vrachtbrief wordt beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.

4. De wederpartij is ten opzichte van ER gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor ER ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering – overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of ER die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.

5. Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door ER reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De winstderving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs. ER heeft het recht een hogere winstderving te bewijzen en te vorderen.

Artikel 9. Levering algemeen

1. Ook bij overschrijding door ER van een overeengekomen leveringstermijn heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren onder recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting aan de overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

2. Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.

3. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door ER is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van ER zijn gekomen een – indien gedeeltelijk of gehele vooruitbetaling is bedongen – nadat die vooruitbetaling aan ER is gedaan.

4. Iedere overeenkomst wordt door ER aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. ER is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze ter genoegen van ER voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens ER. ER is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat verlangde zekerheid is gesteld.

5. Levering vindt plaats wanneer de zaken de magazijnen van ER of die van haar leverancier verlaten ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres.

6. ER is gerechtigd tot uitlevering in gedeelten of ineens. Bij levering in gedeelten is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 te voldoen.

7. Indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden, heeft ER het recht om te leveren uit voorraad van derden.

8. Schade/breuk dient binnen 24 uur gemeld te worden anders vervalt het recht op vervanging. In geval van producten geleverd vanuit SGD binnen 3 werkuren.

Artikel 10. Levering bestellingen via websites en vervoersrisico en dergelijke

1. Het vervoer van goederen die ER heeft verkocht vanaf magazijn, is voor rekening en risico van de wederpartij.Gedurende het transport van de producten, ER het risico zal dragen, in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op de wederpartij overgaan.

2. De wederpartij is verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor deze order bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

4. Het door de wederpartij opgegeven adres behoeft niet het eigen adres te zijn wel moet de wederpartij een met naam genoemd persoon machtigen de bestelling in ontvangst te nemen en het afleverbewijs te ondertekenen.

5. ER zal, bij aflevering, als dit gewenst is een legitimatiebewijs vragen aan de wederpartij of zijn gemachtigde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Voor zover ER aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval niet schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij en/of schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken. Eeuwige Roos/Special Glass Design is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke. Evenmin is ER aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.

2. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door ER geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming door ER.

3. De wederpartij vrijwaart ER voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ER direct of indirect.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na een factuurdatum. 'Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 8 % op na het verstrijken van de 14 dgn betalingstermijn in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de. Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

2. ER is ongeacht wat overigens overeengekomen is, altijd gerechtigd van de wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs. Dat geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar de solvabiliteit en/of betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij melding bij de BKR en/of een negatief advies van deurwaarder of andere instantie.

3. Bij alle offertes, bestellingen, verlangt ER een aanbetaling 50% bij opdracht. Met de uitvoering van de opdracht/ bestelling wordt begonnen direct nadat de aanbetaling op onze bankrekening is ontvangen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan ER vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 8% per dag of gedeelte daarvan over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag. 'Ingevolge art. 119a Boek 6 BW

5. Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW met een minimum van € 250,00 en worden verschuldigd op het tijdstip dat de invordering ter incasso uit handen is gegeven.

6. ER is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst. 7. ER/SGK verleent geen korting bij contant of vervroegde betaling.

8.ER kunnen de betaling vooraf vragen bij de eerste opdrachten.

Artikel 13 Opschorting, gehele of gedeeltelijke ontbinding

1.ER is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen: – Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt; – Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort; – Wanneer de wederpartij surseance van betaling vraagt; – Wanneer de wederpartij failliet gaat; – Bij liquidatie van de wederpartij; – Wanneer op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd; – In het hierboven in artikel 12 reeds beschreven geval, wanneer de wederpartij de door ER gevraagde zekerheid niet binnen de door ER gestelde termijn stelt.

2. Wanneer ER gebruik maakt van haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, on vermeerderd het recht aan ER op vergoeding van alle schade.

3. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van ER op de wederpartij dadelijk en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 14. Klachten, reclame en garantie

1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur aan ER mondeling of via Email te worden gemeld en binnen 48 uur schriftelijk te zijn bevestigd. Inzake letterplaat voorzien van afbeelding binnen 8 werkuren.

2. Transportschade dient, zover deze zichtbaar is, bij aflevering aangetekend te worden op het ontvangstbewijs en vervolgens binnen 24 uur aan ER mondeling of via Email te worden gemeld en binnen 72 uur schriftelijk te zijn bevestigd.

3. Alle andere klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen per mail of telefonisch aan ER te worden gemeld.

4. Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht.

5. Wanneer door een wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan ER te haren keuze de betrokken zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe. In beide gevallen komen de vervoerskosten voor rekening van ER.

6. ER garandeert dat te leveren producten voldoen aan de specificaties welke, in een offerte in de winkel of op de websites, voor het product worden opgegeven.

7. ER geeft geen garantie omtrent de juistheid van de opgegeven levertijd. ER gaat uit van de aan haar, door derden opgegeven levertijd. De levertijd kan worden overschreden door onder andere overmacht zoals omschreven in artikel 17.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

1. ER behoudt uitdrukkelijk de intellectueel eigendom van ontwerpen productiewijze van door haar gekochte goederen. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de koopovereenkomst. Niet naleven van deze voorwaarden geeft ons het recht een straf/civiel rechterlijke procedure op te starten. Patenten en modellen alsmede speciale behandel producten zijn vastgelegd door ER.

2. Nabootsing door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte artikel zullen (doen) nabootsen.

3. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 75% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel.

4. De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers ter zake jegens ER gebonden zijn.

5. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgestelde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens ER een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5000,00 per geval.

Artikel 16. Hoofdelijkheid

Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens ER gebonden.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ER onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.

2. Onder overmacht vallen onder andere: – werkstaking; – werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van ER of in dat van een van haar leveranciers; – vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; – onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen. – Ziekte of overlijden van kunstenaar of uitvoerende van de opdracht.

3. Om geval van overmacht heeft ER het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.

Artikel 18. Eigendom

1. Zaken, die ER aan de wederpartij levert blijven eigendom van ER totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenis jegens ER heeft gedaan.

2. ER heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door ER geleverde goederen zo nodig na demontage terug te nemen.

Artikel 19. Retourneren

1. Teruggezonden goederen dienen te worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking en vrij van door de wederpartij aangebracht of op haar betrekking hebbende kenmerken.

2. De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door ER opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door ER van de retourzending.

3. Lid 1 van dit artikel geldt uitdrukkelijk voor: De kosten voor de verzending van het betreffende product komen voor rekening van de wederpartij.

4. ER bepaalt of retourzending leidt tot creditering of tot vernieuwen van het desbetreffende artikel.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door ER gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Enschede, tenzij ER er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.

Aanvullende contactinformatie:

  • KVK nr. 63313715
  • BTW nr :NL855182416B01
  • Eeuwige Roos B.V.